Febrer 25, 2024

ajuntamentdaltvila

"Projecte de construcció de 112 nínxols en el cementeri nou d'Eivissa, grups BF i BG"
 
Adjudicació:
- Entitat: OBRAS REUNIDAS, S.L.
- Import: Cinquanta-set mil tres-cents vint-i-quatre euros amb vuitanta-set cèntims (57.324,87 €)
- IVA: Dotze mil trenta-vuit euros amb vint-i-dos cèntims (12.038,22 €)
- Preu total: seixanta-nou mil tres-cents seixanta-tres euros amb nou cèntims (69.363,09 €)
- Data formalització contracte: 10 de març de 2015