Novembre 12, 2019

ajuntamentdaltvila

Llista provisional puntuacions 1r exercici prova teòrica convocatòria de provisió d'una plaça d'oficial de policia local

Les persones aspirants disposen de tres dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquesta acta al tauler d’anuncis de la seu electrònica i a la pàgina web municipal, per formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents amb relació a la puntuació atorgada, que seran resoltes motivadament pel Tribunal dins del termini dels set dies següents i sempre abans de la realització de la següent prova. (Data publicació: 8 de novembre de 2019)

Enllaç a:
· Llista provisional puntuacions

Llegeix més...

Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu borsa de treball de tècnic/a de medi ambient

Llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a de medi ambient. Nomenament de la Comissió de Valoració i data de la primera prova.
Les persones aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions, del 11 al 13 de novembre 2019, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

Llegeix més...

Valoració provisional del primer exercici de la segona prova de la convocatòria de 13 places de Policia Local

Valoració provisional del primer exercici de la segona prova de LA FASE D'OPOSICIÓ DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER PROVEIR COM A PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA, 13 PLACES DE POLICIA LOCAL VACANTS.

Les persones aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquesta acta per efectuar al.legacions o sol.licitar la revisió de la seua puntuació davant del Tribunal. (Data de publicació: 08 de novembre de 2019).

Enllaç a:
· Acta valoració provicional en pdf

Llegeix més...

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’auxiliar administratiu/va al Patronat del MACE

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’auxiliar administratiu/va per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de contractació al Patronat Municipal del Museu d’Art Contemporani d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema selectiu de concurs-oposició.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 4 al 15 de novembre, ambdós inclosos.

Llegeix més...

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de monitor/a socorrista de natació

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de monitor/a socorrista de natació per cobriramb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de contractació al PatronatMunicipal d'Esports d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició. 

El període de presentació de sol·licituds és del dia 4 al 15 de novembre, ambdós inclosos.

Llegeix més...

Convocatòria cobertura de 3 places de funcionaris/es de carrera de Policia Local

Resposta correcta corresponents a la segona fase del primer exercici (qüestionaris específics de cada ajuntament) per tal que les persones aspirants disposin de tota la informació per contrastar els resultats obtinguts en aquest primer exercici.

En teniu tota la informació en el següent enllaç:
http://www.caib.es/sites/oposicionspl2019/ca/n/24102019_publicacio_dels_questionari_2a_fase_primer_exercici/?mcont=106830

Com sempre en teniu tota la informació a l'apartat de novetats de la plana web:
http://www.caib.es/sites/oposicionspl2019/ca/inici/?campa=yes

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
11
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
12
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
9