Gener 26, 2020

ajuntamentdaltvila

Acta valoració provisional repetició de la segona prova convocatòria de provisió d'una plaça d'oficial de policia local

Les persones aspirants disposen de tres dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquesta acta al tauler d’anuncis de la seu electrònica i a la pàgina web municipal, per formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents amb relació a la puntuació atorgada, que seran resoltes, motivadament, pel Tribunal dins del termini dels set dies següents i sempre abans de la següent prova. (Data publicació: 9 de gener de 2020).

Enllaç a:
· Acta provisional en pdf

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
3
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
22
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
10