Juliol 13, 2024
Portal de Transparència

F. Indicadors Llei de Transparència

F.1.- Planificació i organització de l'Ajuntament

65. Es publiquen els plans i programes anuals i plurianuals en els quals es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució.
· Pla de Mandat
· Manifest Eivissa Verda
S'anirà penjant periòdicament tant la calendarització com el grau de compliment.

66. Es publica un Organigrama actualitzat que permet identificar als responsables dels diferents òrgans, així com les seves funcions i relacions de dependència.

Organigrama

67. Es publiquen els informes interns dels òrgans d'assessorament jurídic i de la intervenció, una vegada que són definitius.
Informes 2014:
· Informe econòmic financer del pressupost 2015
· Informe d'estabilitat pressupostària 2015
· Informe de fiscalització Pressupost any 2015
Informes 2015:
· Informe econòmic financer del pressupost 2016
· Informe d'estabilitat pressupostària 2016
· Informe de fiscalització Pressupost any 2016

F.2.- Contractes, convenis i subvencions

68. Es publiquen tots els contractes formalitzats, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels que en el seu cas s'hagi publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat dels adjudicataris.
Llistat de tots els contractes formalitzats 2015 en pdf.
Llistat de tots els contractes formalitzats 2016 en pdf.

69. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats (mitjançant un enllaç directe i específic a la web).
Actualment no hi ha hagut modificaciosn de contractes. En cas d'haver-n'hi es publicaran també al Perfil del Contractant.

70. Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els Contractes menors formalitzats amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris (mitjançant un enllaç directe i específic a la web)

71. Es publiquen dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cada un dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic.
· Percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats 2015
· Percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats 2016

72. Es publica la relació dels convenis subscrits, amb menció de les parts signants, el seu objecte i, si escau les obligacions econòmiques convingudes.
· Relació de convenis subscrits

73. Es publiquen les Subvencions i ajudes públiques concedides, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.
Es publiquen segons es van tancant els procediments.

F.3.- Alts càrrecs de l'Ajuntament i Entitats participades

74. Es publiquen les retribucions percebudes pels Alts càrrecs (almenys dels càrrecs electes i, si escau directors generals) de l'Ajuntament i els màxims responsables de les entitats participades pel mateix.
- Alcalde/ssa
- Regidors/es
- Personal eventual

75. Es fan públiques les indemnitzacions percebudes en ocasió de l'abandonament dels càrrecs (si no n'hi ha hagut, s'indicarà expressament en la web).
No n'hi ha hagut.

76. Es publica el Registre d'Interessos d'Activitats i de Béns dels Alts càrrecs de l'Ajuntament (contemplat en la Llei de Bases de Règim Local).
- Alcalde/ssa
- Regidors/es

F.4.- Informació econòmica i pressupostària

77. Es publica la relació d'Immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en règim d'arrendament, ocupats i/o adscrits a l'Ajuntament.
Relació d'immobles de l'Ajuntament d'Eivissa:
- Drets reals
- Immobles urbans
- Immobles rústics
- Vies públiques
- Immobles arrendats

78. Es publiquen els Pressupostos de l'Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada (almenys trimestralment) sobre el seu estat d'execució.

79. Es publiquen els comptes anuals/compte general de l'Ajuntament (balanç, compte de resultat economicopatrimonial, memòria, i liquidació del pressupost).

80. Es publiquen els informes d'auditoria de comptes i/o els de fiscalització per part dels Òrgans de control extern (Cambra o Tribunal de Comptes), tant els de l'Ajuntament com els de les entitats del sector públic municipal.
Enllaç directe a la pàgina web dels Informes del Síndic de Comptes de Balears.