Mai 31, 2020

ajuntamentdaltvila

Anunci ajornament examen convocatòria per a la provisió d'una plaça d’inspector de policia local a la plantilla de personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS
En relació als processos selectius i d’acord amb el que estableix la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, referida a la suspensió de terminis administratius, se suspenen i s’interrompen els
terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el Reial decret 463/2020 o, en el seu cas, les pròrrogues.
En conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma queda ajornada la realització del primer exercici el procés selectiu d’una plaça d'inspector/a de la Policia Local prevista pel dia 31 de març de 2020, a les 9.00 h. S’informarà de la nova data de realització quan sigui possible.

Llegeix més...

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de fosser/a

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de fosser/a per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i s'han d'adreçar a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si el darrer dia de presentació recaigués en dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Data publicació al BOIB: 10 de març de 2020.

Enllaç a:
· Anunci de la convocatòria en pdf
· Bases de la convocatòria aprovades al BOIB en pdf
· Tràmit on line a la seu electrònica

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
7
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
23
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
10