Juliol 13, 2024
Portal de Transparència

D. Transparència en la contractació i costos dels serveis

D.1.- Procediments de contractació de serveis

46. S'informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les meses de contractació.
· Perfil del contractant (Es publica la composició de les meses des de l'agost)

47. Es publiquen les actes de les meses de contractació (mitjançant un enllaç directe i específic a la web per aquesta informació).
Des de la secció Perfil del contractant, a cada expedient, des del 20 d'agost de 2015, hi ha un enllaç on es pot trobar aquesta informació, que està vinculada al Portal de Contractació de l'Estat.