Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

"Subministre, amb la modalitat d’arrendament financer amb opció de compra (LEASING), del moblament dels edificis Torre l i Torre ll de l’Ajuntament d'Eivissa"

ADJUDICACIÓ  DEFINITIVA 
Entitat:  BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA
Data:  25 d'agost de 2010.
Import:  un milió dos mil quatre-cents quaranta-cinc euros amb seixanta cèntims  (1.002.445,60 €)
IVA: seixanta-dos mil sis-cents cinquanta-dos euros amb vuitanta-cinc cèntims  (62.652,85 €)
Preu total:  un milió cent vuitanta-dos mil vuit-cents vuintanta-cinc euros amb vuitanta-un cèntims  (1.182.885,81 €)  per l'arrendament financer, amb l'import de l'opció de compra de seixanta-dos mil sis-cents cinquanta-dos euros amb vuitanta-cinc cèntims (62.652,85 €), més l'IVA corresponent, onze mil dos-cents setanta-set euros amb cinquanta-un cèntims (11.277,51 €), el que fa un preu total per l'opció de compra de setanta-tres mil nou-cents trenta euros amb trenta-sis cèntims (73.930,36 €)

---------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:
- Entitat: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
- Data: 7 de juliol de 2010
- Import: un milió dos mil quatre-cents quaranta-cinc euros amb seixanta cèntims (1.002.445.60 €)
- IVA: cent vuitanta mil quatre-cents quaranta euros amb vint-i-un cèntims (180.440.21 €)
- Preu Total: un milió cent vuitanta-dos mil vuit-cents vuitanta-cinc euros amb vuitanta-un cèntims (1.182.885.81 €) per l'arrendament financer, amb l'import de l'opció de compra de seixanta-dos mil sis-cents cinquanta-dos euros amb vuitanta-cinc cèntims (62.652.85 €), més l'I.V.A. corresponent onze mil dos-cents setanta-set euros amb cinquanta-un cèntims (11.277.51 €), el que fa un preu total per l'opció de compra de setanta-tres mil nou-cents trenta euros amb trenta-sis cèntims (73.930.36 €)
- Data difusió: 12 de juliol de 2010

-----------------------------------------------------
Nota a 15 d'abril de 2010:
Atès el volum de documentació administrativa a examinar, mitjançant la present us comuniquem que la Mesa d'obertura de les proposicions relatives als criteris d'adjudicació B i D.1 no avaluables mitjançant xifres o percentatges (sobre núm. 2) prevista per al dia 19 d'abril de 2010 a les 10.00 h, queda suspesa fins a la finalització de l'examen de l'esmentada documentació, moment en el qual es procedirà a convocar la data de la pertinent Mesa d'obertura d'ofertes relatives als criteris no avaluables.

--------------------------------------------------
Procediment: Obert.
Criteris: Varis criteris d’adjudicació.
Data d’enviament de l’anunci al DOUE: 16 de febrer de 2010.
Termini de presentació d'ofertes: fins el  9 d’abril de 2010.

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Inventari
· Quadre d'amortització
· Situació CETIS
· Memòria Torre 1
· Memòria Torre 2
· Plànols Torre 1
· Plànols Torre 2
· Detalls Torre 1
· Detalls Torre 2 (1)
· Detall Torre 2 (2)