Febrer 21, 2024

ajuntamentdaltvila

La MarinaUn 60% dels propietaris dels edificis als barris de la Marina i sa Penya han presentat l’Informe d’Avaluació d’Edificis, d’obligat compliment per a edificacions amb més de 50 anys d’antiguitat. En 2019 s’amplien les inspeccions al barri de Dalt Vila i la zona de Vara de Rey. 

Un 60% dels propietaris dels 523 edificis dels barris de la Marina i sa Penya han complert amb el termini, que tenien fins al gener d’aquest any, per a presentar l’Informe d’Avaluació d’Edificis (IEE).
Els serveis tècnics municipals ja han informat gairebé la meitat dels que han arribat per a la seva qualificació i en 47 casos s’han detectat deficiències que requeriran de reparació per part dels propietaris. En la major part, tenen a veure en aspectes com el mal estat de les façanes i cobertes, la presència de canonades a la vista o, de les més habituals, la presència visible d’equips d’aire condicionat.

Per aquesta qüestió des dels serveis tècnics municipals recorden la prohibició expressa que regeix al municipi sobre la col·locació d’elements de climatització a les façanes i que aquests han d’anar a la coberta dels immobles.

En 2019, l’obligació de presentar els Informes d’Avaluació d’Edificis s’estén també al barri de Dalt Vila, on hi ha 277 immobles, i a l’entorn de Vara de Rey, amb 56 finques. Els propietaris disposen fins a finals de desembre per acreditar, mitjançant l’informe d’un professional habilitat, el seu estat de conservació i nivell d’eficiència energètica.

Pel que fa a l’incompliment de disposar d’un IEE, suposa una infracció urbanística que se sanciona d’ofici amb una quantitat que va augmentant progressivament mentre el propietari de l’edifici no presenti l’avaluació. En aquesta situació es troben el 40% de propietaris de la Marina i sa Penya que no han presentat l’IEE dins el termini.

Pel que fa als més de 150 immobles ja informats pels serveis tècnics de l’Ajuntament d’Eivissa, s’han acceptat les al·legacions de 40 propietaris que consideraven que la seua finca havia d’estar exempta de presentar l’IEE ja que els edificis han estat sotmesos a una reforma integral en els últims anys.

En un terç d’aquest gairebé mig centenar d’edificis amb una avaluació desfavorable s’han trobat també deficiències estructurals que afecten a la seguretat de l’edifici, com pugui ser l’existència de bigues podrides o els forjats en mal estat.

Qual el resultat és desfavorable, l’expedient de l’IEE es deixa obert i als propietaris se’ls dona un termini de sis mesos per a sol·licitar llicència d’obres per reparar les deficiències detectades. Si, esgotat aquest termini, no s’ha adoptat cap mesura per part de la propietat, s’obre d’ofici un expedient d’infracció en les mateixes condicions que si no s’hagués presentat l’avaluació.

En els casos favorables, el certificat de l’IEE té una vigència de 10 anys, passats els quals s’haurà de renovar la acreditació. Justament, l’obligació de disposar de l’IEE en vigor ‘ha fet aflorar deficiències importants en alguns casos i justifica plenament la implantació d’aquest nou instrument urbanístic per certificar la seguretat dels edificis antics de la ciutat’, ha dit la regidora d’Urbanisme d’Eivissa, Elena López.