Mai 22, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 15/09

“Agenda d’activitats de l’Ajuntament d’Eivissa al Diario de Ibiza” 

Adjudicació definitiva a l’entitat:
DIARIO DE IBIZA, S.A.
Per un import de:
· Trenta-un mil cinc-cents cinquanta-vuit euros (31.558 €)
· IVA cinc mil quaranta-nou euros amb quaranta cèntims (5.049,40 €)
· Total de trenta-sis mil sis-cents vuit euros amb vint cèntims (36.608,20 €).
Data difusió: 23/07/2009 


-----------------------------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: DIARIO DE IBIZA, S.A.
Import: trenta-un mil cinc-cents cinquanta-vuit euros (31.558 €)
IVA: cinc mil quaranta-nou euros amb quaranta cèntims (5.049,40 €)
Preu total: trenta-sis mil sis-cents vuit euros amb vint cèntims (36.608,20 €)
Data difusió: 13/05/2009

Exp. Núm. 19/09

“Projecte d’enjardinament de la zona verda del camí costaner de Platja d’en Bossa”.

Adjudicació definitiva a la entitat:
Eiviss Garden, S.L.
Per un import de:
· Cent seixanta-quatre mil quatre-cents seixanta-tres euros amb noranta-cinc cèntims (164.463,95 €).
· IVA vint-i-sis mil tres-cents catorze euros amb vint-i-tres cèntims (26.314,23 €).
· Sent el total de cent noranta mil set-cents setanta-vuit euros amb divuit cèntims (190.778,18 €).
Data difusió: 25/05/2009


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:

Entitat: EIVISS GARDEN, S.L.
Import: Cent seixanta-quatre mil quatre-cents seixanta-tres euros amb noranta-cinc cèntims (164.463,95 €).
IVA: Vint-i-sis mil tres-cents catorze euros amb vint-i-tres cèntims (26.314,23 €).
Preu total: Cent noranta mil set-cents setanta-vuit euros amb divuit cèntims (190.778,18 €).
Data difusió: 28/04/2009

Exp. Núm. 20/09

Exp. Núm. 20/09 “Realització de l’espectacle durant les nits dels dies 8 i 9 de maig de 2009, dins dels actes de la festa “Eivissa Medieval”.

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: BUNGY SYSTEM, S.L.
Import: vint-i-sis mil euros (26.000 €).
IVA: quatre mil cent seixanta euros (4.160 €).
Preu total: trenta mil cent seixanta euros (30.160 €)
Data difusió: 07.05.2009

-------------------------------------------------------------------------------------

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: BUNGY SYSTEM, S.L.
Import: vint-i-sis mil euros (26.000 €).
IVA: quatre mil cent seixanta euros (4.160 €).
Preu total: trenta mil cent seixanta euros (30.160 €).
Data difusió: 27/04/2009

Exp. Núm 14/09

“Projecte platges del segle XXI”

Adjudicació definitiva a la entitat:
MENTOR QUALITAT, S.L.

Per un import de:
·Trenta-cinc mil euros (35.000 €)
· IVA cinc mil sis-cents euros (5.600 €)
· Per un total de quaranta mil sis-cents euros (40.600 €).

 

Exp. Núm 13/09

“Reparacions puntuals i accessibilitat al Museu Puget”

Adjudicació definitiva a la entitat:
FRIT TOT OBRA, S.L.
Per un import de:
· Vuitanta-sis mil dos-cents  sis euros amb noranta cèntims (86.206,90 €)
· IVA tretze mil set-cents noranta-tres euros amb deu cèntims (13.793,10 €)
· Per un l total de cent mil euros (100.000 €).