Febrer 21, 2024

ajuntamentdaltvila

Acta d'esmena del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliar soci-sanitari

Enllaç a:
· Acta d'esmena en pdf

------------------------------
Acta valoració provisional de mèrits procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliar soci-sanitari

Acta de valoració provisional de mèrits del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliar soci-sanitari. Tres dies per a al·legacions: del 10 al 14 de gener de 2020, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Acta de valoració provisional de mèrits

--------------------------------------------------------------------------------
Acta realització i resultats provisionals primer exercici procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliar soci-sanitari

Acta constitució de la comissió de valoració i realització primer exercici borsa de treball d'auxiliar soci-sanitar (treb. familiar). Acta obertura sobres i resultats del primer exercici borsa de treball d'aux. soci-sanitari (treb. familiar). Els/les interessats/des disposen de tres dies per formular les reclamacions que estimin pertinents (Dies: 13, 16 i 17 de desembre).

Enllaç a:
· Acta realització en pdf
· Acta resultats provisionals en pdf

---------------------------------------------------
Llista definitiva de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d’auxiliar soci-sanitari (treballador/a familiar).

Enllaç a:
· Llista definitiva en pdf

---------------------------------------------------
Anunci esmena data realització primer exercici del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliar soci-sanitari (treb.familiar).

Enllaç a:
· Anunci esmena en pdf

---------------------------------------------------
Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu borsa de treball d'auxiliar soci-sanitari (treb. familiar)

Llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliar soci-sanitari (treb. familiar). Nomenament de la Comissió de Valoració i data de la primera prova.
Les persones aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions, del 5 al 10 de desembre 2019, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

-----------------------------------------------------------------------------------
Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'auxiliar soci-sanitari (treballador/a familiar)

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'auxiliar soci-sanitari (treballador/a familiar), per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 18 al 29 de novembre, ambdós inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds: Registres d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa:
SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35.
Telemàticament a la seu electrònica municipal: https://eivissa.sedelectronica.es
(Recursos humans)

Documentació a presentar:
1) Model normalitzat de sol·licitud signada.
2) Fotocòpia del document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, fotocòpia del document oficial acreditatiu de la personalitat. No cal presentar-lo si la persona aspirant no s'oposa a que l'Administració obtingui aquest document mitjançant les xarxes d'intermediació de dades.
3) Resguard justificatiu d'haver ingressat íntegrament els drets d'examen. D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %. La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.
A l'efecte de realitzar el pagament s'ha d'expedir una autoliquidació tributària en concepte de drets d'examen a les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) o mitjançant la pàgina web de l'Ajuntament (https://www.eivissa.es); Servei d'Autoliquidacions; drets d'exàmens, i fer el pagament conforme l'autoliquidació expressa, a l'Entitat CaixaBank "La Caixa", o per Internet amb targeta de crèdit o dèbit.

Enllaç a:
· Bases publicades al BOIB
· Anunci en pdf
· Instància en pdf
· Tràmit a la seu electrònica